ระบบเชื่อมโยงข้อมูล

สมาชิกยินดีต้อนรับสมาชิกที่เคารพทุกท่าน
ขอข้อมูลเด็กอายุ9-12 เดือน

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง

ขอให้ทุกแห่ง  ส่งข้อมูลเด็กอายุ 9-12 เดือน   เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการนิเทศติดตามและสนับสนุนแปรงสีฟัน  ภายในวันที่          20 ธันวาคม  2554

 

 

 

สสอ.เสลภูมิ/บรรจง  ส่งข่าว