ส่งคู่มือการนิเทศงาน+คะแนนผลงาน

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง

       สสอ.เสลภูมิ ขอส่งคู่มือการนิเทศงานแลเกณฑ์การให้คะแนนผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ โดยให้ รพ.สต.ทุกแห่งพิจารณาเพิ่ม-ลดเกณฑ์ตามความเหมาะสม ส่งข้อเสนอดังกล่าวคืน สสอ.เสลภูมิ ทางผู้รับผิดชอบงานทางโทรศัพท์ ภายในวันพุธที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖

สสอ.เสลภูมิ/ส่งข่าว