:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::
ขอเชิญประชุม Print
Written by   
อังคาร, 25 พฤษจิกายน 2014 07:34
เรียน สาธารณสุขอำเภอเสลภูมิ ด้วย CUP เสลภูมิ ได้ทำการผ่าตัดตาต้อกระจกแก่ผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านสายตาไปแล้ว ระหว่างวันที่ 16 - 17 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาอุปสรรคร่วมกัน จึงใตร่ขอเชิญคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 ตึกอำนวยการ ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.00-16.00 น. จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ นางสายนิน ทินบุตร
 
แจ้งประชุม ปิดงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2558 Print
Written by   
อังคาร, 25 พฤษจิกายน 2014 04:04
เรียน ผอ.รพ.สต. ทุกแห่ง ขอเชิญเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานการเงินและบัญชี เข้าร่วมประชุมลงโปรแกรมบัญชีและบันทึกบัญชี ประจำปีงบประมาณ 2558 ในวันที่ศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานสาะารณสุขอำเภอเสลภูมิ โดยนำเอกสารการเงินและคอมพิวเตอร์โน๊ตบุคเข้ามาด้วย จึงขอเรียนเชิญเจ้าหน้าที่เข้าประชุมโดยพร้อมเพียงกันค่ะ...
 
remed รพ.สต.นาวี DM Print
Written by   
จันทร์, 24 พฤษจิกายน 2014 08:35
รายชื่อผู้ป่วย remed รพ.สต.นาวี DM
Attachments:
ไฟล์คำอธิบายDownloadsแก้ไขล่าสุด
Download this file (remed รพ.สต.นาวี DM241157.xls)remed รพ.สต.นาวี DM241157.xls 424/11/2557 08:36
 
กีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ โซน 2 Print
Written by   
พุธ, 19 พฤษจิกายน 2014 10:32

เรียน สาธารณสุขอำเภอเสลภูมิ, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง

ด้วยโซน 2 คปสอ.เมยวดีเจ้าภาพหลัก ได้กำหนดการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ โซน 2 ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน 2557 โดยมีการจัดการแข่งขันกีฬา 5 ประเภท ได้แก่ บาสเกตบอล, วอลเลย์บอล, ตะกร้อ, ปาเป้า และเปตอง (เปตองแข่งขันเพื่อเชื่อมสัมพันธ์ไมตรี ต้องไปแข่งที่จังหวัดเหมือนเดิม) และมีพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาวันที่ 22 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10.46 น. โดยท่านนายอำเภอเมยวดี ประธานในพิธี นั้น

ในการนี้ คณะกรรมการกีฬา จึงใคร่ขออนุญาตให้นักกีฬา ทั้ง 5 ประเภท ดังกล่าว เข้าร่วมทำการแข่งขันตามวัน เวลา กำหนดการ ดังกล่าว ตามรายชื่อ ต่อไปนี้

กีฬาวอลเลย์บอล

นายทวีศักดิ์ ลีแสน ผอ.รพ.สต.กุดแข้ ผู้ควบคุมทีม

นายอภิวัฒน์ ปัจมนต์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ผู้ควบคุมทีม

นายวัชรินทร์ อินทรโคตร นักทรัพยากรมนุษย์ ผู้ฝึกสอน

1. นางวารี ศรีจันทร์

2. นางมณี อูปแก้ว

3. นางสาวทองย้อย เบ็ญจรูญ

4. นางสาวหทัยรัตน์ ปัจมนต์

5. นางสาวกรรวี เฮืองคำใส

6. นางสาวนฤมล น้อยหลุบเหลา

7. นางสาวนนทรัตน์ ฤทธิ์มนตรี

8. นางสาวทัศนีย์ ชินคำ

9. นางสาวณัฐวรรณ แพงศรี

10. นางสาวพรพิศ นิจกรรม

11. นางสาวเพียงใจ บุญเวช

12. นางสาวเพ็ญนภา กอเดช

กีฬาบาสเกตบอล

นายกลวัชร การประกอบดี ทันตแพทย์ปฏิบัติการ ผู้ควบคุมทีม

นายสมหวัง ดิษเจริญ ผอ.รพ.สต.ใหม่สามัคคี ผู้ควบคุมทีม

นายณัฐภัทร ชัยลิ้นฟ้า จพง.วิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน ผู้ฝึกสอน

1. นายกลวัชร การประกอบดี

2. นายณัฐภัทร ชัยลิ้นฟ้า

3. นายเจตน์สฤษฎิ์ เสมารัมย์

4. นายเกรียงไกร มณีเนตร

5. นายสมจิต มณีฉาย

6. นายมงคล นามไพร

7. นายณัฐพงศ์ ท่าไคร่กลาง

8. นายรัฐฐากร รัตนชัยฤทธิ์

9. นายชินดะนัย ระกิติ

10. นายณรงค์สิทธิ์ วรรณภักดี

11. นางทองสุข ไชยศรี

12. นายธราดล สุพรรณ์

13. นางสาวนนทรัตน์ ฤทธิ์มนตรี

14. นางสาวทัศนีย์ ชินคำ

15. นางสาวเพียงใจ บุญเวช

16. นางสาวเพ็ญนภา กอเดช

17. นางสาวแสงจันทร์ บุตรพรม

18. นางสาวอมรินทร์ ศักดิวงค์

19. นางสาวสุภาภรณ์ พรมเกตุ

20. นางสาวสุรางคนา แพงสาย

21. นางสาวพรพิศ นิจกรรม

22. นางสาวชลลดา อาทิตย์ตั้ง

23. นางสาวพรธิชา สัตนาโค

24. นางสาวไอลัดดา ผลินยศ

กีฬาตะกร้อ

นายสมหวัง ดิษเจริญ ผอ.รพ.สต.ใหม่สามัคคี ผู้ควบคุมทีม

นายสุทัศน์ พลคชา นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ ผู้ควบคุมทีม

นายสุทัศน์ เกตุคำ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ผู้ฝึกสอน

1. นายปิยเชษฐ์ จตุเทน

2. นายอภิวัฒน์ ปัจมนต์

3. นายนราธิป ดวงประทุม

4. นายปรีชา หมั่นวิชา

5. นายสุพรชัย ตู้กลาง

6. นายศักดิ์ระวี บัวธรา

7. นางสาวอัญชนา เสน่ห์ดี

8. นางสาวนฤมล น้อยหลุบเหลา

9. นางสาววราภรณ์ นนทวงค์

10. นางสาวณัฐวรรณ แพงศรี

11. นางสาวเอมอร สิงห์ป้อง

12. นางสาวทองย้อย เบ็ญจรูญ

 

 
รายงานผลการรณรงค์ฉีดวัคซีน dT Print
Written by   
อังคาร, 18 พฤษจิกายน 2014 05:36

เรียน  ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง

ตามที่รพ.สต.ทุกแห่งได้เบิกวัคซีนdT และออกดำเนินการฉีดวัคซีนแก่กลุ่มเป้าหมาย(๒๐-๕๐ปี)ในพื้นที่รับผิดชอบ แล้วนั้น

เพื่อรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานให้จังหวัดทราบ  จึงขอความร่วมมือรพ.สต.ทุกแห่งรายงานผลการดำเนินงาน ตามแบบรายงาน dTC 2 ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ (ขอความกรุณาอย่าเปลี่ยนแปลงแก้ไขไฟล์ข้อมูล  เพื่อความสะดวกในการรวบรวมผล)

วิธีการรายงานผล  ขอให้ท่านกรอกข้อมูลในไฟล์เอกสารที่ส่งให้ โดยกรอกข้อมูลรายงานผลในแผ่นงานที่ ๒ dTC2 แบบรายงาน(รพ.สต.) แล้วส่งไฟล์ข้อมูลกลับทางช่องทาง  Web Cup ---> ระบบรับ-ส่งรายงาน ---->รับส่งรายงาน----->รายงานผลการดำเนินงาน รพ.สต. ๖ ตัวชี้วัด ทั้งนี้   ให้รายงานผลตามช่องทางที่แจ้งภายในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗

ด้วยความนับถือ

วิม     เหมโส

 
«เริ่มแรกย้อนกลับ31323334353637383940ถัดไปสุดท้าย»

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

พัฒนาโดยอนุกรรมการ IT เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเสลภูมิ
ที่ตั้ง รพ.เสลภูมิ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120 tel 043-551322-3 หรือ สสอ.เสลภูมิ tel 043-551261

 

คณะผู้บริหาร

ขอความคิดเห็น

วิธีแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ควรทำมากที่สุด
 

สมาชิกเยี่ยมชม

We have 15 guests online

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday374
mod_vvisit_counterYesterday392
mod_vvisit_counterThis week1539
mod_vvisit_counterLast week2065
mod_vvisit_counterThis month7155
mod_vvisit_counterLast month8603
mod_vvisit_counterAll days533075

Online (20 minutes ago): 3
Your IP: 54.87.83.160
,
Today: พ.ค. 27, 2015