:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::
remed รพ.สต.น้ำจั้นใหญ่ DM Print
Written by   
จันทร์, 07 กรกฏาคม 2014 07:00
รายชื่อผู้ป่วย remed รพ.สต.น้ำจั้นใหญ่ DM
Attachments:
ไฟล์คำอธิบายDownloadsแก้ไขล่าสุด
Download this file (remed รพ.สต.น้ำจั้นใหญ่ DM.xls)remed รพ.สต.น้ำจั้นใหญ่ DM.xls 207/07/2557 07:01
 
สำรวจเด็กสงสัยพัฒนาการล่าช้า Print
Written by   
อาทิตย์, 06 กรกฏาคม 2014 08:52

เรียน  ผอ.รพสต.ทุกอห่ง

ด้วย สำนักงานบริการสุขภาพเขตที่ ๗ จะออกติดตามประเมินงานพัฒนาการเด็กอายุ๐-๕ ปี

เขตอำเภอเสลภูมิ และทางสสอ.เสลภูมิต้องการข้อมูลเด็กที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า เพื่อประกอบการ

รับการประเมิน จึงขอข้อมูลตามไฟล์ที่แนบ ส่งให้ สสอ. ภายใน วันที่  ๙  กรกฎาคม ๒๕๕๗

 

ภัสดาพร/ส่งข่าว

Attachments:
ไฟล์คำอธิบายDownloadsแก้ไขล่าสุด
Download this file (พัฒนาการเด็กล่าช้า ดงหวาย.doc)แบบสำรวจเด็กพัฒนาการช้า รพสต.ดงหวาย 409/07/2557 04:33
Download this file (พัฒนาการเด็กล่าช้า.doc) แบบสำรวจเด็กพัฒนาการช้ารพ.สต.หวาย 609/07/2557 03:36
Download this file (รายงานผลการประเมินและกระตุ้นพัฒนาการเด็กแรกเกิด,มะหรี่.docx)มะหรี่ 2 409/07/2557 02:44
Download this file (รายชื่อเด็ก 0-5 ปีที่พัฒนาการล่าช้า.doc)แบบรายงานพัฒนาการเด็กล่าช้ารพ.สต.หนองจอก309/07/2557 05:10
Download this file (สำรวจพัฒนาการช้า.docx)แบบสำรวจเด็กพัฒนาการล่าช้าพันขางรพ.สต.บ้านพันขาง =^_^=410/07/2557 04:35
Download this file (แบบประเมินหน่วยขึ้นทะเบียน ปี ๒๕๕๖ต่อ๕๗ บ้านหวาย.xls)ขอส่งแบบประเมินหน่วยขึ้นทะเบียน รพ.สต.หวาย 109/07/2557 03:31
Download this file (แบบรายงานพัฒนาการช้า.doc)รายงานพัฒนาการเด็กล่าช้ารพ.สต.สะทอน509/07/2557 03:47
Download this file (แบบรายงานเด็ก 0-5 ปี พัฒนาการล่าช้า.doc)รพ.สต.บ้านนาโพธิ์ ส่งรายงานพัฒนาการล่าช้ารพ.สต.นาโพธิ์509/07/2557 09:58
Download this file (แบบสำรวจเด็ก0-5 ปีที่สงสัยพัฒนาการล่าช้า.doc)แบบสำรวจเด็ก0-5 ปีที่สงสัยพัฒนาการล่าช้า.docรพ.สต.นาวี113/07/2557 04:43
Download this file (แบบสำรวจเด็กพัฒนาการช้า (1).doc)แบบสพำรวจพัฒนาการล่าช้า รพ.สต.บ้านใหม่สามัคคีรพ.สต.บ้านใหม่สามัคคี709/07/2557 04:12
Download this file (แบบสำรวจเด็กพัฒนาการช้า (2).doc)แบบสำรวจเด็กพัฒนาการล่าช้า รพ.สต.กกทัน110/07/2557 03:52
Download this file (แบบสำรวจเด็กพัฒนาการช้า บะหลวง.doc)รพ.สต.บะหลวง ส่งพัฒนาการเด็กล่าช้ารพ.สต.บะหลวง409/07/2557 05:31
Download this file (แบบสำรวจเด็กพัฒนาการช้า รพ.สต.บ้านนาเมือง.doc)แบบสำรวจเด็กพัฒนาการช้า รพ.สต.บ้านนาเมืองรพ.สต.นาเมือง609/07/2557 08:41
Download this file (แบบสำรวจเด็กพัฒนาการช้า.doc)แบบสำรวจเด็กพัฒนาการช้า.doc 3806/07/2557 08:53
Download this file (แบบสำรวจเด็กพัฒนาการช้า.docx)รพ สต.ป่าขี ส่งรายงาน ตรวจพัฒนาการรพ สต.ป่าขี ส่งรายงาน ตรวจพัฒนาการ1008/07/2557 04:21
Download this file (แบบสำรวจเด็กพัฒนาการช้า.rar)แบบสำรวจพัฒนาการเด็กรพ.สต.ขวาว1408/07/2557 06:37
Download this file (แบบสำรวจเด็กพัฒนาการช้า.zip)แบบสำรวจเด็กพัฒนาการล่าช้ารพ.สต.บ้านหนองฟ้า310/07/2557 03:54
Download this file (แบบสำรวจเด็กพัฒนาการช้าป่าขี.doc)รพ สต.ป่าขี ส่งรายงาน ตรวจพัฒนาการรพ สต.ป่าขี ส่งรายงาน การตรวจสุขภาพ208/07/2557 04:29
Download this file (แบบสำรวจเด็กพัฒนาการช้ามะหรี่.doc)พัฒนาการบ้านมะหรี่มะหรี่409/07/2557 02:35
Download this file (แบบสำรวจเด็กพัฒนาการล่าช้า.doc)แบบสำวรจเด็กพัฒนาการล่าช้ารพ.สต.สะอาดนาดี 608/07/2557 05:32
 
ติดตามการส่งผลงาน ๙ เดือน Print
Written by   
เสาร์, 05 กรกฏาคม 2014 16:33

เรียน  ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
ตามที่ได้ขอความร่วมมือรพ.สต.ทุกแห่งส่งรายงานผลการปฏิบัติงานรอบ๙  เดือน  ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (๑ ต.ค.๕๖ - ๓๐ มิถุนายน. ๕๗)

พื่อรวบรวม นำเสนอคณะนิเทศติดตามฯสสจ.รอ. รอบ๒/๒๕๕๗ ทั้งนี้ ขอให้ทุกรพ.สต.ทุกแห่งรายงานผลฯภายในวันที่  ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗

ทางช่องทาง Web Cup -->รับส่งรายงาน-->แบบประเมินตนเองตามKPi (ให้copy ไฟล์ที่แนบมาแล้วกรอกข้อมูลส่งกลับ  ขอความกรุณาอย่าแก้ไขรูปแบบไฟล์)ไปนั้น  ปรากฎว่ามีเพียง ๑๓ รพ.สต.ที่จัดส่ง จึงไม่สามารถประมวลผลการดำเนินงานภาพรวมของอำเภอเพื่อรายงานให้จังหวัด/เขตได้

ประกอบกับการจัดส่งไฟล์ผลการปฏิบัติราชการรอบ ๙ เดือนที่ส่งมา มีบางแห้่งที่ลงข้อมูลไม่ครบถ้วน ถูกต้อง

ดังนั้น  จึงขอความร่วมมือรพ.สต.ที่ยังไม่ส่งดำเนินการจัดส่งให้สสอ.ตามช่องทางที่แจ้ง ภายในวันจันทร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๕๗ ก่อนเที่ยง

ทั้งนี้ ให้ตรวจสอบแบบฟอร์มที่รายงาน ถูกต้องหรือไม่ ,การระบุวันรวบรวมรายงาน.,เป้าหมายการดำเนินงานขอให้ลงให้ครบถ้วนด้วย


ขอบคุณครับ
วิม  เหมโส /

/งานแผนงานฯสสอ.เสลภูมิ

Attachments:
ไฟล์คำอธิบายDownloadsแก้ไขล่าสุด
Download this file (รายละเอียดการส่งรายงานผลการดำเนินงาน ๙ เดือน.rar)รายละเอียดการส่งรายงานผลการดำเนินงาน ๙ เดือน.rar 2505/07/2557 16:33
 
ขอเชิญประชุม Print
Written by   
ศุกร, 04 กรกฏาคม 2014 09:55

เรียน  ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง

ด้วย CUP เสลภูมิ กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินตนเอง ตามเกณฑ์ PCA ในวันที่ ๗-๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗  ณ ห้องประชุม สสอ.เสลภูมิ ในการนี้จึงขอเรียนเชิญเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน/จนท.ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างน้อย รพ.สต.ละ ๒ คน  ตามวันเวลา และสถานที่ที่กำหนด

ทิพย์ไทย /ส่งข่าว

 
ขอเชิญประชุม Print
Written by   
ศุกร, 04 กรกฏาคม 2014 02:07

เรียน คณะกรรมการวิชาการและวิจัย

ขอเชิญคณะกรรมการวิชาการและวิจัย ดังรายชื่อต่อไปนี้ เข้าเข้าประชุม ครั้งที่ 6/2557 วันที่ 4 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมแพทย์ไทย โรงพยาบาลเสลภูมิ

1.นายลองสี ทิพประมวล

2.นางทิพย์ไทย ประทุมภักดิ์

3.นายยุทธกร เนตรถาวร

4.นางสุวิมล รัตนถาวร

5.นายจรัญญู ทองเอนก

6.นางสาวทัศนีย์ ชินคำ

 
«เริ่มแรกย้อนกลับ31323334353637383940ถัดไปสุดท้าย»

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

พัฒนาโดยอนุกรรมการ IT เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเสลภูมิ
ที่ตั้ง รพ.เสลภูมิ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120 tel 043-551322-3 หรือ สสอ.เสลภูมิ tel 043-551261

 

คณะผู้บริหาร

ขอความคิดเห็น

วิธีแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ควรทำมากที่สุด
 

สมาชิกเยี่ยมชม

We have 27 guests online

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday249
mod_vvisit_counterYesterday362
mod_vvisit_counterThis week1205
mod_vvisit_counterLast week2262
mod_vvisit_counterThis month9114
mod_vvisit_counterLast month9297
mod_vvisit_counterAll days483282

Online (20 minutes ago): 8
Your IP: 54.146.175.204
,
Today: พ.ย. 26, 2014