:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::
ใบสมัครเข้าอบรม Print
Written by   
อังคาร, 17 มิถุนายน 2014 02:30

เรียน  ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง

คณะสาธารณสุขศาสตร์  มมส.ประกาศรับสมัครบุคลากรสาธารณสุขเข้าอบรม  โครงการพัฒนาศักยภาพหมออนามัยขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในศตวรรษ ที่  21  ดังนี้

1. ผู้เข้าอบรมคุณสมบัติ  ปฎิบัติงานใน  รพ.สต.มาแล้ว 3  ปีขึ้นไป

2.  ครูพี่เลี้ยง  คุณสมบัติ  เป็นบุคลากรสาธารณสุข  ที่สำเร็จการศึกษาด้านสาธารณสุข หรือ วิทยาศาสตรสุขภาพ  ระดับปริญญาโท  ขึ้นไป

รายละเอียดแนบมาพร้อมนี้

สองสี/ส่งข่าว

Attachments:
ไฟล์คำอธิบายDownloadsแก้ไขล่าสุด
Download this file (แบบใบสมัคร.rar)แบบใบสมัคร.rar 2717/06/2557 02:33
 
เลื่อนนัด Print
Written by   
จันทร์, 16 มิถุนายน 2014 07:20
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล เนื่องจากวันที่ 14 กรกฎาคม 2557 เป้นวันหยุดราชการชดเชยวันเข้าพรรษา ด้วยทางแผนกผู้ป่วยนอกได้ทำการนัดผู้ป่วยผิดพลาด จึงขอเลื่อนนัดผู้ป่วยในเขตรับผิดชอบของท่านเป็นเวลาตามเอกสารแนบ ฉะนั้นทางแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเสลภูมิ จึงขอความร่วมมือจากท่านในการช่วยประสานผู้ป่วยในเขตรับผิดชอบของท่านได้มารับบริการในวันเวลาดังกล่าว หวังว่าคงได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดีเช่นเคย นางสายนิน ชินบุตร
Attachments:
ไฟล์คำอธิบายDownloadsแก้ไขล่าสุด
Download this file (เลื่อนนัด 14 ก.ค.57 ล่าสุด.xls)เลื่อนนัด 14 ก.ค.57 ล่าสุด.xls 3516/06/2557 07:31
 
ติดตามรายงานผลการปฏิบัติงานฯ Print
Written by   
จันทร์, 16 มิถุนายน 2014 04:41

เรียน  ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง

ตามที่แจ้งรพ.สต.ทุกแห่งดำเนินการ
๑.     รายงานผลการปฏิบัติงานฯรอบ ๘ เดือน
ขอความร่วมมือรพ.สต.ทุกแห่งส่งรายงานผลการปฏิบัติงานรอบ๘  เดือน  ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (๑ ต.ค.๕๖ - ๓๑ พ.ค. ๕๗)

พื่อรวบรวม นำเสนอคณะนิเทศติดตามฯสสจ.รอ. รอบ๒/๒๕๕๗ ทั้งนี้ ขอให้ทุกรพ.สต.ทุกแห่งรายงานผลฯภายในวันที่  ๑๕  มิถุนายน ๒๕๕๗

ทางช่องทาง Web Cup -->รับส่งรายงาน-->แบบประเมินตนเองตามKPi
(ให้copy ไฟล์ที่แนบมาแล้วกรอกข้อมูลส่งกลับ  ขอความกรุณาอย่าแก้ไขรูปแบบไฟล์)
ขอความกรุณาอย่าแก้ไขรูปแบบไฟล์) ไปแล้วนั้น

ผลการจัดส่งมาตามที่แจ้ง

รพ.สต.ขวาว/ป่าขี/กกทัน/สะทอน/นาเมือง/เมืองไพร ที่เหลือ๑๕ แห่งยังไม่ส่ง ทำให้รวบรวมรายงานให้จังหวัดไม่ได้

ขอความกรุณาจัดส่งให้ด่วนด้วยภายในวันนี้     หากมีข้อขัดข้องประการใดโปรดเรียนให้ทราบด้วย

 

ขอบคุณครับ
วิม  เหมโส /

/งานแผนงานฯสสอ.เสลภูมิ

 

Attachments:
ไฟล์คำอธิบายDownloadsแก้ไขล่าสุด
Download this file (71 KPI น้ำจั้นใหญ่ พฤษภาคม 57.xls)น้ำจั้นใหญ่ 416/06/2557 10:33
Download this file (71 ตัวชี้วัด 16 มิ.ย 2557.xls)71 ตัวชี้วัด 16 มิ.ย 2557.xlsผลงานรอบ 8 เดือน รพ.สต.ไค่นุ่น 05206516/06/2557 08:47
Download this file (บะหลวง(มิถุนายน_2557)_.xls.rar)รพ.สต.บ้านบะหลวง รพ.สต.บ้านบะหลวง ส่งผลงานรอบ 8 เดือนจ้า917/06/2557 03:00
Download this file (ผลงาน รอบ 8 เดือน รพ.สต.บ้านนาทม.xls)ผลงาน 8 เดือน รพ.สต.นาทม 118/06/2557 05:17
Download this file (ผลงาน รอบ 8 เดือน รพ.สต.บ้านผักกาดหญ้า.xls)ผลงานรอบ 8 เดือน บ้านผักกาดหญ้า รพ.สต.บ้านผักกาดหญ้า 417/06/2557 09:16
Download this file (แบบรายงาน๗๑ตัวชี้วัด_ปี ๒๕๕๗ รอบ 8 เดือน รพ.สต.ท่าม่วง.xls)รพ.สต.ท่าม่วงส่งใน รับส่งรายงานแล้วครับ316/06/2557 09:15
 
ขอให้ประเมินตนเองงานคลีนิกไร้พุงคุณภาพ Print
Written by   
จันทร์, 16 มิถุนายน 2014 03:40

เรียน  ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
ตามที่ สธ.ได้มีนโยบายกำหนดให้สถานบริการสาธารณสุขของรัฐทุกแห่ง  ดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ การแก้ไขปัญหาโรคอ้วน คนไทยไร้พุง โดยจัดตั้งคลินิกไร้พุง(DPAC ) ขึ้น ดำเนินการให้เกิดกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การบริโภคอาหาร จัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวออกแรงด้วยหลัก 3 อ.2ส.
ในการนี้ สสจ.ร้อยเอ็ด ขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง ได้ประเมินตนเองตามเกณฑ์ที่กำหนด ตามแบบฟอร์มที่ส่งมาด้วย พร้อมทั้งจัดทำสรุปบทเรียนผลงานรูปเล่ม รอบ 6 เดือน 12 เดือน เพื่อเตรียมการ รับประเมินคลินิกไร้พุงคุณภาพ( DPAC Quality Clinic ) จากสสจ.ร้อยเอ็ด ในเดือนกรกฎาคม 2557  โดยให้ส่งแบบประเมินตนเอง ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2557  (ส่งผู้รับผิดชอบงาน สสอ. )
ด้วยความขอบคุณ
ทิพย์ไทย/ส่งข่าว

Attachments:
ไฟล์คำอธิบายDownloadsแก้ไขล่าสุด
Download this file (แบบประเมินตนเอง(DPAC Quality).PDF)แบบประเมินตนเอง(DPAC Quality).PDF 10216/06/2557 03:44
 
จัดส่งรายงานรับ จ่าย เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล Print
Written by   
อาทิตย์, 15 มิถุนายน 2014 23:59

เรียน ผอ.รพ.ต.ทุกแห่ง

ด้วย สปสช.เขต 7 ขอนแก่น จะมีการจัดประุชุมคณะกรรมการบริการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เพื่อชี้แจงประกาศฉบับใหม่ พ.ศ. 2557 และจะมีการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละกองทุนฯ ในการนี้เพื่อให้คณะกรรมการควบคุมกำกับ ระดับอำเภอ มีการตรวจสอบข้อมูลการเพื่อยืนยันกับข้อมูลในระบบออนไลท์ จึงขอให้ ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง ประสานกองทุนฯ ในพื้นที่จัดทำรายงานรับจ่าย เงินกองทุนฯ และจัดส่งให้ สสอ.เสลภูมิ ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2557 จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

คมกริช แสงสุรินทร์

Attachments:
ไฟล์คำอธิบายDownloadsแก้ไขล่าสุด
Download this file (รง. การเงิน กองทุนฯ.xls)รง. รับ จ่าย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลท่าม่วง117/06/2557 07:54
Download this file (รับจ่ายกองทุนหลักประกันสุขภาพ_หนองจอก.xls)รับจ่ายเงินกองทุนตำบลเหล่าน้อยรพ.สต.หนองจอก117/06/2557 07:07
Download this file (รายงานสถานการณ์กองทุนตำบลนาเลิง .xls)รายรับ-จ่ายเงินกองทุนตำบลนาเลิงรพ.สต.บ้านผักกาดหญ้า 217/06/2557 07:10
Download this file (รายงานสถานการณ์กองทุนอ.เสลภูมิ (1).xls)รายงานรับ-จ่ายเงินกองทุนฯรพ.สต.บ้านนาเมือง916/06/2557 03:08
Download this file (รายงานสถานการณ์กองทุนอ.เสลภูมิ.xls)รายงานรับจ่ายงบประมาณกองทุนฯ 2616/06/2557 00:01
Download this file (รายงานสถานการณ์กองทุนอ.เสลภูมิ.zip)รายงานรับจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นรพ.สต.บ้านพันขาง217/06/2557 02:14
 
«เริ่มแรกย้อนกลับ31323334353637383940ถัดไปสุดท้าย»

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

พัฒนาโดยอนุกรรมการ IT เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเสลภูมิ
ที่ตั้ง รพ.เสลภูมิ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120 tel 043-551322-3 หรือ สสอ.เสลภูมิ tel 043-551261

 

คณะผู้บริหาร

ขอความคิดเห็น

วิธีแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ควรทำมากที่สุด
 

สมาชิกเยี่ยมชม

We have 9 guests online

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday185
mod_vvisit_counterYesterday205
mod_vvisit_counterThis week1789
mod_vvisit_counterLast week2235
mod_vvisit_counterThis month6997
mod_vvisit_counterLast month13058
mod_vvisit_counterAll days471868

Online (20 minutes ago): 3
Your IP: 54.166.110.247
,
Today: ต.ค. 24, 2014